Accept và Agree đều là chấp nhận, đồng ý!

Accept và Agree đều là chấp nhận, đồng ý, sự khác biệt của chúng là gì?
Làm thế nào để phân biệt 2 từ đó nhỉ !!! các bạn cùng nghiên cứu nhé!

1. “ACCEPT”

Accept là một động từ với nghĩa nhận/chấp nhận. Cụ thể hơn, nó có thể dùng để diễn tả khi ai đó chấp nhận điều gì đó là đúng, công bằng hoặc có thể là đồng ý 1 lời mời một cách trang trọng. Sau accept có thể là một mệnh đề (that-clause) hoặc danh từ (noun).

Ví dụ:

I accept she may have been tired, but that’s still no excuse.
Tôi chấp nhận là cô ấy có thể đã mệt, nhưng đó vẫn không thể là một cái cớ.

I accept this award with great pleasure.
Tôi rất vinh dự dược nhận phần thưởng này.

They offered her a job and she readily accepted it.
Họ đề xuất một công việc và cô ấy sẵn lòng chấp nhận nó.

2. “AGREE”

Agree là một động từ với nghĩa đồng ý, ưng thuận.

Agree to do something: đồng ý làm gì.

Ví dụ:

She agreed to come.
Cô ấy đồng ý đến.

My father agreed to give me a car.
Cha tôi đồng ý cho tôi một chiếc xe hơi.

Will you marry me? 
I agree. 
Em đồng ý cưới anh chứ ?
Em đồng ý.

 

 

Nguồn: Sưu tầm